Lärare utan frihet

By Johan Wennström

Den svenska skolan har stora challenge med fallande kunskapsresultat - och många hoppas att lärarna ska vända trenden. Det är dock svårt när lärarkåren så länge har misshandlats och nedvärderats, Såväl vänstern som högern har i decennier underminerat lärares yrkesstolthet och självständighet. När lärare inte tillåts vara fria styrs skolan efter kontroversiella näringslivsprinciper, som i utbildningssystemet resulterat i mäthysteri och överdrivna dokumentationskrav. Författaren Johan Wennström har med läsaren på en spännande resa från 1960-talet, över 70-tal och 80-tal och fram until dagens skola. Han visar på detaljnivå hur olika politiska och idémässiga tankeriktningar fått avgörande inflytande över lärarna och i hög utsträckning bär skulden för skolans haveri. I Lärare utan frihet visar han på ett övertygande sätt hur dessa tankeriktningar layout dagens skola - och ansvarar för resultaten.

Johan Wennström är samhällsvetare och författare och har påbörjat en forskarutbildning i statsvetenskap hösten 2014.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Preview of Lärare utan frihet PDF

Best Education books

How to Interview Like a Top MBA: Job-Winning Strategies From Headhunters, Fortune 100 Recruiters, and Career Counselors

Recommendations for turning your subsequent interview into an offer--as taught at modern top enterprise faculties each activity interview is a one-shot chance to dramatically increase your profession and way of life. World-class MBA courses realize this truth and now offer their scholars with certain classes and training on tips to costume for an interview, what to claim, what to not say, and extra.

What's Math Got to Do with It?: How Teachers and Parents Can Transform Mathematics Learning and Inspire Success

“Highly obtainable and stress-free for readers who love and detest math. ” —BooklistA severe learn for lecturers and fogeys who are looking to enhance children’s arithmetic learning, What’s Math acquired to Do with It? is “an inspiring source” (Publishers Weekly). that includes all of the important advice and proposals within the unique variation of What’s Math bought to Do with It?

IELTS Masterclass Student's Book Pack (Book and Multiroom)

Trains scholars in large educational talents and develops considering innovations. comprises on-line IELTS perform attempt.

Irish Nouns: A Reference Guide (Oxford Linguistics)

This publication offers the 1st accomplished reference on noun declensions in glossy Irish. while conventional descriptions of noun inflection are notoriously advanced and packed with exceptions and irregularities, this reference advisor offers a scientific and easy characterization of nominal paradigms, which additionally captures very important generalizations concerning the inflection of nouns.

Additional resources for Lärare utan frihet

Show sample text content

Sixteen Hood (1991). 17 Boston (2010). thirteen däribland Hoods,18 och pekat på ”the ’loose and multifaceted’ nature of NPM”. Hood har själv i ett senare arbete19 visat att han är medveten om detta, males han anser att variationen mellan NPM i olika länder är för stor för att begreppet ska kunna definieras och avgränsas bättre. Jag menar därför att det ändå går att försvara Hoods definition20 av NPM, until eventually exempel i linje med Hasselbladhs och Bejerots21 formulering att Hood ger oss en summering av ”typiska inslag i NPM som ett förändringsprogram för offentliga organisationer”. Enligt Hood 22 sammanföll uppkomsten av NPM i slutet av 1970-talet med flera starka politiska trender i västvärlden, framför allt med ansatser att minska statens storlek och att privatisera, eller delvis privatisera, offentliga verksamheter. Förespråkare för NPM menade att doktrinen var universell until sin karaktär och kunde användas i allt från hälso- och sjukvård until eventually gamla undervisningsmonopol. NPM slog an politiskt, både until eventually vänster och until eventually höger. Socialdemokratiska regeringar i Nya Zeeland och Australien var until eventually exempel tidigt ute med att använda doktrinen. Även i Sverige infördes NPM-doktrinen av en socialdemokratisk regering, och också relativt tidigt internationellt sett. Vårpropositionen 198723 aviserade ett nytt approach för redovisning och ”en väsentlig ambitionshöjning när det gäller att systematiskt utvärdera effektiviteten i resursutnyttjandet”. Enligt Inga-Britt Ahlenius, som då var budgetchef i Finansdepartementet, var det ”en Axel Oxenstierna-reform” av stora mått. 24 Det var ett paradigmskifte för den statliga verksamheten – fokus skulle flyttas från myndigheternas fixering vid statsanslag until vad de faktiskt åstadkom. Införandet av denna genomgripande reform i staten väckte ingen uppmärksamhet eller kritik varken inom socialdemokratin eller i den 14 18 Hood (1991). 19 Hood (1995). 20 Hood (1991). 21 Hasselbladh och Bejerot (2008, s. 9). 22 Hood (1991). 23 Prop. 1986/87:150, s. 18. 24 Personligt meddelande, 2014-04-24. allmänna debatten. Efter 1970-talets ekonomiska nedgång behövde staten och myndigheterna helt enkelt inrikta sig på ökad effektivitet och hushållning med resurser, och NPM blev metoden för detta på 1980-talet. Inom staten skulle NPM skapa en bättre känsla än tidigare för att skattemedlen både tillhör medborgarna och är begränsade, och ett större intresse för resultatet av verksamheten. Fortfarande långt in på 1980-talet var verken nämligen ensidigt intresserade av intäkter och anslagsframställningar utan att de hade överblick över var pengarna tog vägen, säger Ahlenius. ”Vi ekonomer gjorde vår plikt”, konstaterar hon om införandet av NPM. 25 Och med facit i hand, menar hon att det här var en värdefull förberedelse för finanskrisen på 1990-talet. Kritiker av NPM har dock i efterhand menat att dess införande i olika länder bland annat förstörde en hävdvunnen ämbetsmannakultur och ämbetsmannamoral, liksom andra väsentliga kompetenser hos offentliganställda, genom att betona externa kontrollsystem och betrakta ekonomisk disciplin som det högsta värdet i offentliga verksamheter.

Download PDF sample

Rated 4.07 of 5 – based on 44 votes